Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Mô tả công việc các vị trí trong BiCi

1.1.4. Cơ cấu tổ chức


Sơ đồ Cộng đồng BiCi  
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SS (SOFT SKILL)
-          Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình thiện nguyện thường xuyên của của SS và chương trình thiện nguyện lớn của BiCi
-          Lên kế hoạch và thực hiện các kế hoạch kinh doanh nhỏ lẻ (Bán hoa, Bán bút bi,… )
-          Lên kế hoạch và tổ chức các buổi sinh hoạt, offline của SS và BiCi
-          Tham gia các chương trình khác trong cộng đồng BiCi

NỘI DUNG SINH HOẠT CỦA SM (SALES AND MARKETING)
-          Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình kinh doanh những sản phẩm của BiCi Center (sau này có thể thêm các công ty khác trực thuộc)
-          Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động kinh doanh lớn (tổ chức hội chợ, tham gia hội chợ…), cộng tác bên ngoài của BiCi
-          Tham gia chia sẻ trải nghiệm thực tế trong các buổi Sinh hoạt, Offline của BiCi
-          Tham gia các chương trình khác trong cộng đồng BiCi

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA SP (SUPPORT)
-          Tổ chức các buổi Offline chia sẻ giữa SP, khách mời và SS, SM
-          Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình Huấn luyện kỹ năng cho BiCi
-          Hỗ trợ trực tiếp cho Thành viên của SS, SM theo phân công của Chủ nhiệm SP
-          Tham gia Phỏng vấn Thành viên mới của BiCi
-          Liên lạc cựu thành viên và tập trung những đóng góp của cựu thành viên cho BiCi
-          Thực hiện các hoạt động riêng khác của SP
-          Tham gia các chương trình khác trong cộng đồng BiCi                                                     
-          Điều hành học bổng BiCi (BiCi Scholarship)
Sơ đồ cơ cấu tổ chức:


BAN ĐIỀU HÀNH BICI:
-         Gồm 9 - 11 Thành viên: 1 Tổng điều hành, 1 Phó tổng điều hành, 1 Ủy viên thường trực - kiêm Thư ký, 3 Ủy viên không thường trực là 3 Chủ nhiệm và các Ủy viên khác là Phó chủ nhiệm các câu lạc bộ trực thuộc BiCi.
-         Mô tả công việc: Ban điều hành BiCi là Bộ phận đầu não của Cộng đồng BiCi; có trách nhiệm lên kế hoạch cho các chương trình trong năm và các chương trình bổ sung trong năm của Cộng đồng BiCi. Ban điều hành Họp định kỳ mỗi tháng 1 lần vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng.
-         Các Vị trí trong Ban điều hành:
TỔNG ĐIỀU HÀNH BICI: Người chịu trách nhiệm cao nhất đối với các hoạt động của Cộng đồng BiCi. Là người đưa ra quyết định cuối cùng đối với khen thưởng, kỷ luật và các nội dung mà Ban điều hành BiCi đưa ra. Là người định hướng chung cho các hoạt động trong năm của Cộng đồng BiCi. Là đại diện của BiCi khi làm việc với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp khác. Chịu trách nhiệm trước Ban điều hành BiCi. Vị trí này được bổ nhiệm từ Tổng điều hành tiền nhiệm.
PHÓ TỔNG ĐIỀU HÀNH BICI: Là người đại diện cho Tổng điều hành khi được ủy quyền. Là người tham mưu cho Tổng điều hành khi đưa ra các quyết định cuối cùng. Phó tổng điều hành là người trực điều phối nguồn quỹ chung của cộng đồng BiCi khi được thông qua Ban điều hành hoặc Tổng điều hành. Phó tổng điều hành là người trực tiếp kiểm tra và điều chỉnh thành viên theo Văn hóa cộng đồng BiCi. Báo cáo trực tiếp cho Tổng điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban điều hành. Vị trí này được bổ nhiệm bởi Tổng điều hành đương nhiệm.
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC – KIÊM THƯ KÝ: Đảm nhận các công việc liên quan đến biên bản và các văn bản do Ban điều hành công bố. Là người thay mặt Ban điều hành và Tổng điều hành giải đáp các thắc mắc của các bên hữu quan đối với các nội dung mà Ban điều hành đưa ra. Là người trực tiếp chịu trách nhiệm truyền tải các nội dung mà Ban điều hành đưa ra đến với Cộng đồng BiCi qua các kênh truyền thông của cộng đồng (Website/ Fanpage/Group/Email/Di động). Báo cáo trực tiếp cho Tổng điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban điều hành. Vị trí này được bổ nhiệm từ Tổng điều hành đương nhiệm.
ỦY VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRỰC: Là những người tham mưu cho Ban điều hành và Tổng điều hành về các hoạt động của cộng đồng BiCi và của từng câu lạc bộ. Là những người trực tiếp truyền tải thông tin từ Ban điều hành đến với các thành viên thuộc Câu lạc bộ mà mình phụ trách. Thực hiện chức năng của Ban chủ nhiệm mỗi câu lạc bộ. Báo cáo trực tiếp cho Tổng điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban điều hành. Các vị trí này do các câu lạc bộ trực thuộc bầu cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

BAN CHỦ NHIỆM BICI SOFT SKILLS:
-         Gồm 5 Thành viên: 1 Chủ nhiệm, 1 Phó chủ nhiệm, 3 Ủy viên là các Đội trưởng các đội.
-         Mô tả công việc: Là bộ phận đầu não của Câu lạc bộ BiCi Soft Skills – Lên kế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động của câu lạc bộ theo định hướng của cộng đồng BiCi. Ban chủ nhiệm BiCi SS họp theo định kỳ mỗi Tháng 1 lần vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng. Các Đội trưởng báo cáo hoạt động cho Chủ nhiệm mỗi Tuần 1 lần (Có thể báo cáo Online) vào thứ 7 của mỗi Tuần.
-         Các Vị trí trong Ban chủ nhiệm SS:
CHỦ NHIỆM SS: Người đứng đầu Câu lạc bộ BiCi SS (BiCi Soft Skills Club) – Chịu trách nhiệm cao nhất đối các hoạt động của Câu lạc bộ BiCi SS. Chủ nhiệm SS là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch chung cho câu lạc bộ SS, gồm kế hoạch Quý, kế hoạch Tháng và tương đương. Báo cáo trực tiếp cho TỔNG ĐIỀU HÀNH, chịu trách nhiệm trước BAN ĐIỀU HÀNH và BAN CHỦ NHIỆM SS.
PHÓ CHỦ NHIỆM SS: Là người hỗ trợ trực tiếp cho CHỦ NHIỆM SS trong các công việc lên kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá, kiểm tra các hoạt động. Là người đại diện cho CHỦ NHIỆM khi CHỦ NHIỆM vắng mặt; thực hiện các chức năng mà CHỦ NHIỆM ủy quyền. Báo cáo trực tiếp cho Chủ nhiệm SS, chịu trách nhiệm trước BAN ĐIỀU HÀNH, BAN CHỦ NHIỆM SS.
CÁC ĐỘI TRƯỞNG: Là người đứng đầu của mỗi Đội, chịu trách nhiệm cao nhất với các hoạt động của Đội mà mình quản lý. Đội trưởng là người trực tiếp phân công cho các thành viên của mình trong các nhiệm vụ mà Ban chủ nhiệm giao phó. Đội trưởng báo cáo kết quả hằng Tuần cho Chủ nhiệm. Báo cáo trực tiếp cho Chủ nhiệm SS, chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm câu lạc bộ SS.
BAN CHỦ NHIỆM SM:
Gồm 3 Thành viên: 1 Chủ nhiệm, 2 Phó nhiệm kiêm Đội trưởng các Đội SM.
CHỦ NHIỆM SM: Là người chịu trách nhiệm cao nhất với các hoạt động của Câu lạc bộ SM. Là người trực tiếp lên kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của SM. Là người đại diện cho SM khi làm việc với các tổ chức, cá nhân khác. Báo cáo trực tiếp cho TỔNG ĐIỀU HÀNH. Chịu trách nhiệm trước BAN ĐIỀU HÀNH, BAN CHỦ NHIỆM SM.
PHÓ CHỦ NHIỆM SM: Là người đại diện cho Chủ nhiệm SM khi chủ nhiệm vắng mặt hoặc khi được Chủ nhiệm phân quyền. Phó Chủ nhiệm SM báo cáo hoạt động của các Đội SM hằng tuần vào thứ 7. Báo cáo trực tiếp cho Chủ nhiệm SM, chịu trách nhiệm trước BAN ĐIỀU HÀNH, BAN CHỦ NHIỆM SM.

BAN CHỦ NHIỆM SP:
Gồm 5 Thành viên: 1 Chủ nhiệm, 2 Phó Chủ nhiệm và 2 Ủy viên. Ban chủ nhiệm họp định kỳ mỗi tháng 1 lần vào Chủ nhật đầu tháng. Ban chủ nhiệm SP có trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của SP theo định hướng chung của Cộng đồng BiCi.
CHỦ NHIỆM SP: Là người chịu trách nhiệm cao nhất với các hoạt động của Câu lạc bộ SP. Là người có quyết định sau cùng với các kế hoạch của SP. Đại diện cho câu lạc bộ làm việc với các tổ chức, cá nhân khác. Báo cáo trực tiếp cho Ban điều hành, chịu trách nhiệm trước Ban điều hành, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ SP.
PHÓ CHỦ NHIỆM SP1: Là người đại diện cho Chủ nhiệm SP khi Chủ nhiệm SP vắng mặt, hoặc các nhiệm vụ được Chủ nhiệm SP ủy quyền.
Là người chịu trách nhiệm về các hoạt động truyền thông của câu lạc bộ SP và toàn cộng đồng BiCi, bao gồm: truyền thông bằng hình ảnh, truyền thông bằng video, clip; là người phụ trách Kênh Ngố TV – BiCi’ers TV dưới sự chỉ đạo của ban điều hành và Chủ nhiệm SP.
PHÓ CHỦ NHIỆM SP2: Là người đại diện cho Chủ nhiệm SP khi Chủ nhiệm SP, Phó chủ nhiệm SP1 vắng mặt, hoặc trong các nhiệm vụ được Chủ nhiệm SP ủy quyền.
Là người chịu trách nhiệm về các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, diễn đàn, hội thảo của cộng đồng BiCi dưới sự chỉ đạo của ban điều hành và Chủ nhiệm SP.

          ỦY VIÊN BAN CHỦ NHIỆM SP: Là những người hỗ trợ, tham vấn trực tiếp cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm SP trong các kế hoạch mà ban chủ nhiệm đưa ra; thực hiện các công việc theo chức năng do Chủ nhiệm SP chỉ định.
Mô tả công việc các vị trí trong BiCi
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top