Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Mẫu thư giới thiệu

HỘI CTĐ TP. ĐÀ NẴNG
HỘI CTĐ QUẬN SƠN TRÀ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số:       /GGT- …….
Sơn Trà , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU
--------------
Hội chữ thập đỏ quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng trân trọng giới thiệu:  
Ông (bà) ................................................................................................................................
Chức vụ:................................................................................................................................
Được cử đến:.........................................................................................................................
Về việc: Vận động quyên góp văn phòng phẩm, trang thiết bị trường học cho chương trình “THƯ VIỆN VÙNG CAO 2013” của câu lạc bộ tình nguyện viên BiCi trực thuộc Hội chữ thập đỏ quận Sơn Trà.
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày....................... ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
TM. BCH HỘI CTĐ QUẬN SƠN TRÀ


no image
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top